Agencja detektywistyczna z Wrocławia


Agencja detektywistyczna z Wrocławia

Agencja detektywistyczna z Wrocławia: obecnie w naszym kraju funkcjonuje co najmniej kilkuset detektywów posiadających licencję. Profesja detektywa może być niezwykle interesująca dla tych osób, które poszukują całkiem nowych wyzwań. Zawód ten budzi duże zainteresowanie, niemniej jednak nie każda osoba będzie mieć do niego predyspozycje. Warto poddać sprawdzeniu, jakie trzeba spełniać warunki aby móc otworzyć własne detektywistyczne biuro. Jak właściwie założyć detektywistyczne biuro? Na to pytanie, postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule. 

Biuro detektywistyczne – ogólna charakterystyka

Prowadzenie własnej firmy, której działalność będzie się opierać na usługach detektywistycznych, uprawnia przedsiębiorców do przetwarzania osobowych danych bez zgody udzielonej przez osoby, których takie dane dotyczą. Właściciel jednakże nie może, jednak powierzyć przetwarzania danych innym podmiotom, za wyjątkiem detektywa prowadzące czynności na rzecz tegoż przedsiębiorcy. Ponadto, po zakończeniu sprawy, przedsiębiorca będzie zmuszony do zniszczenia przetwarzanych uprzednio osobowych danych. 

Poza wyżej wspomnianym wyjątkiem związanym z zasadami co do przetwarzania osobowych danych, osoby zajmujące się działalnością detektywistyczną mają takie same uprawnienia, co każdy inny obywatel. Detektyw nie jest więc uprawniony do przeszukania osób, pojazdów oraz pomieszczeń czy też legitymowania osób celem ustalania ich tożsamości. 

Osoby prowadzące działalność detektywistyczną, mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródła informacji, jak i okoliczności sprawy w związku z wykonaniem umowy podpisanej z klientem. Zwolnienie z dotrzymania tajemnicy, może się odbywać tylko w zasadach, które określono w Kodeksie karnego postępowania. 

Prowadzenie biura detektywistycznego – wstępne wymogi

Celem prowadzenia działalności usług detektywistycznych, właściciel firmy ma pewne obowiązki. 

Agencja detektywistyczna z Wrocławia
Agencja detektywistyczna z Wrocławia

Musi posiadać przede wszystkim licencję. W wypadku wykonywanej osobiście działalności, licencję będzie musiał posiadać właściciel firmy albo pełnomocnik przez niego wyznaczony, w wypadku przedsiębiorcy, który nie jest fizyczną osobą – licencję musi mieć minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia do reprezentacji przedsiębiorcy albo pełnomocnik wyznaczony do prowadzenia działalności detektywistycznej. Przedsiębiorca musi także wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w czasie prowadzenia działalności detektywistycznej. Ponadto, osoba zajmująca się prowadzeniem biura detektywistycznego we Wrocławiu, nie może być wpisana w rejestr niewypłacalnych dłużników, jak i nie może być karana za umyślne przestępstwa albo umyślne skarbowe przestępstwa. Za wymienione wyżej przestępstwa, nie mogą być również karane osoby, które wchodzą w skład organu zajmującego się zarządzaniem, jak i ustanowieni przez tenże organ prokurenci. 

Działalność detektywistyczną zaliczana jest do kręgu regulowanych działalności i wymagać będzie dokonania wpisu do rejestru detektywistycznej działalności prowadzonego przez Ministra Wewnętrznych Spraw. 

Licencja detektywa – kto może się o nią ubiegać? 

O licencję detektywistyczną będzie się mogła ubiegać osoba, która:

 • ma obywatelstwo polskie albo obywatelstwo innego kraju będącego członkiem Unii Europejskiej albo przysługuje jej, na podstawie międzynarodowych umów albo przepisów prawa UE, prawo do podejmowania zatrudnienia albo prowadzenia gospodarczej działalności na terytorium Polski
 • ukończyła 21 lat,
 • ma całkowitą zdolność do prawnych czynności,
 • ma minimum wykształcenie średnie, 
 • nie była nigdy skazana wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne albo umyślne skarbowe przestępstwo, 
 • nie była dyscyplinarnie zwolniona z prokuratury, wojska, Biura Ochrony Rządu, Agencji Wywiadu, Agencji Wewnętrznego Bezpieczeństwa, Straży granicznej, Policji, sądu albo innego urzędu publicznej administracji w Polsce albo innym kraju, w czasie ostatnich pięciu lat,
 • ma pozytywną opinię wydaną przez powiatowego komendanta (miejskiego, rejonowego) Policji odpowiedniego z uwagi na jej miejsce zamieszkania, przygotowaną na podstawie posiadanych aktualnie Informacji lub – w wypadku obywateli innych państw – przez organ właściwego szczebla oraz kompetencji kraju, odpowiedniego z uwagi na miejsce jej zamieszkania, 
 • ma psychiczną zdolność do prowadzenia czynności, która została stwierdzona przez orzeczenie lekarskie, 
 • posiada dokument będący potwierdzeniem odbycia szkolenia odnośnie zagadnień ochrony niejawnych informacji, ochrony osobowych danych, przepisów regulujących obowiązki i prawa detektywa, jak i zasad prowadzenia gospodarczej działalności odnośnie detektywistycznych usług. 

Prowadzenie biura detektywistycznego – o czym powinno się pamiętać? 

Właściciel firmy zajmujący się prowadzeniem usług detektywistycznych, ma obowiązek: 

 • zachowania pisemnej formy umowy związanej z wykonywaną działalnością gospodarczą odnośnie detektywistycznych usług, 
 • prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji związanej z zatrudnionymi detektywami, jak i realizowanych i zawieranych umów, 
 • przedstawienia tejże dokumentacji na żądanie organów upoważnionych do prowadzenia kontroli.